Tarmfloran

Postcovid och tarmfloran

Tarmbakterier kopplade till postcovid

Många människor som återhämtar sig från covid-19 rapporterar kvardröjande symtom som trötthet, muskelsvaghet och sömnlöshet, internationellt ofta benämt som postakut covid-syndrom (PACS) och i Sverige så kallad postcovid. Tidigare forskning har visat att individer som upplever allvarlig covid-19 tenderar att ha tarmdysbios, en störning av mikroorganismer som lever i tarmen. En ny studie har hittat bevis på att det också kan finnas ett samband mellan tarmdysbios och långvarig covid. 


I forskningsstudien från Hong-Kong 2021 analyserades samband mellan postcovid och balansen i tarmfloran. I studien analyserades avföringsmikrobiotan (bakterier i avföringen) på 258 prover med hjälp av metagenomisk sekvensering och därefter korrelerades resultaten med symtom som var ihållande efter 6 månader. Fynden gav observationsbevis på förändringar av sammansättningen av tarmmikrobiotan (tarmfloran/tarmbakterierna) hos patienter med långvariga komplikationer av covid-19. Sammanfattningen av studien finns även översatt till svenska


Möjlig behandling

Ytterligare studier bör undersöka om modulering av tarmfloran kan underlätta snabb återhämtning från postakut covid-19-syndrom. Framtida kliniska prövningar skulle därför kunna undersöka probiotika, kostförändringar eller fekala transplantationer som potentiella behandlingar för långvarig covid.


Studien visade sambandet mellan [en ihållande] förändrad tarmmikrobiom och långvarig covid, vilket också tyder på att det finns en möjlighet att lindra dessa symtom genom att reglera tarmmikrobiomet. Det finns viktiga konsekvenser för framtida forskning om mekanismerna för sjukdom som ligger bakom postcovid där de flesta har tenderat att ignorera mag-tarmsystemet, och även för försök med potentiella terapier och diagnostiska tillvägagångssätt. Möjliga behandlingsmetoder kan inkludera dieter som stödjer en hälsosam och balanserad tarmmikrobiota, undvikande av antibiotika där det är möjligt, probiotikatillskott för att ersätta utarmade bakteriearter och fekal mikrobiotatransplantation. Forskarna tror att tarmmikrobiomprofilering av personer med covid-19 också kan hjälpa till att identifiera de som är mest benägna att utveckla tillståndet.Två kapslar om dagen som innehåller en vetenskapligt utvald blandning av naturliga ingredienser kan hjälpa patienter som lider av långvarig Covid, står det i en stor brittisk studie från december 2021 som också sammanfattats i en mer lättläst artikel. Studien involverade 126 personer, varav en tredjedel hade en akut Covid-infektion med majoriteten som rapporterade en mängd olika långvariga symtom som varade i över 100 dagar. Resultat, analyserade av universitetsstatistiker visade att hosta, trötthet, tarm och välbefinnande förbättrades. Många sa att tarmsymtom som lidit i flera år var lösta.


Även EU Science hub rapporterar om samband 

Forskning visade på hur mikroorganismer som finns i människans mag-tarmkanal kan påverka svårighetsgraden av covid-19 och visar för första gången att viruset replikerar i tarmbakterierna. Tarmmikrobiomet kommunicerar med andra organ i kroppen. Det spelar en roll i matsmältningen, i uppdelningen av tarmen och matsmältningsavfallet från andra organ, Det spelar en roll för vårt immunförsvar mot sjukfomar och inflammationer och i kommunikationen mellan våra olika organ. Det är därför lätt att förstå att, om SARS-CoV-2 huvudsakligen påverkar andningssystemet, visar ett ökande antal studier att viruset också kan interagera med vårt tarmmikrobiom, vilket potentiellt kan göra sjukdomen mer allvarlig.


Genom att granska mer än 70 vetenskapliga artiklar, sammanfattar denna studie publicerad på EU SCIENCE HUB, de interaktioner som antas mellan tarmmikrobiomet och covid-19. Många studier antar kopplingar mellan SARS-CoV-2-infektion och en obalans i tarmmikrobiomet, även känd som tarmdysbios. Att förstå huruvida svårighetsgraden av covid-19 är primär orsak, sekundär orsak, samtidig orsak eller konsekvens av obalans i tarmen är fortfarande under debatt. Flera studier visar också att SARS-CoV-2 potentiellt kan äventyra vår tarmbarriär.


Fler referenser

1. Liu Q, Wing Yan Mak J, Su Q, et al. Gut microbiota dynamics in a prospective cohort of patients with post-acute COVID-19 syndrome. Gut. 2022;Epub ahead of print: January 26, 2022. doi:10.1136/gutjnl-2021-325989

2. Centers for Disease Control and Prevention. Evaluating and caring for patients with post-COVID conditions: interim guidance. CDC website. Accessed January 31, 2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-care/post-covid-index.html

3. Huang C, Huang L, Wang Y, et al. Six-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital: a cohort study. Lancet. 2021;397(10270):220-232. doi: 10.1016/S0140-6736(20)32656-8

4. Chen Y, Gu S, Chen Y, et al. Six-month follow-up of gut microbiota richness in patients with COVID-19. Gut. 2021. [Epub ahead of print: April 8, 2021]. doi:10.1136/gutjnl-2021-324090