Postcovid

Postcovid

Postinfektiös tillstånd efter covid-10, postcovid. 

Sverige använder koder från den internationella klassifikationen ICD-10 (svensk version, ICD-10-SE) som är utgiven av WHO för att kategorisera sjukdomar och andra anledningar till att man söker vård. ICD-10-SE-koden för postcovid är U09.9. Den koden ska användas för att kunna följa patientgruppen på rätt sätt. Postcovid, en kortform av ”postinfektiöst tillstånd efter covid-19”, är den term som Socialstyrelsen rekommenderar för kvarstående symtom eller sena besvär efter covid-19. Termen postcovid gör det möjligt att skilja mellan en pågående infektion (covid-19) och ett efterföljande hälsotillstånd utan infektion (postcovid) – oavsett hur länge tillstånden varar. 


Statistik för postcovid i Sverige


Från mitten av oktober 2020 till och med mars 2021 hade 6 168 patienter fått ICD-10-koden för postinfektiöst tillstånd efter covid-19, postcovid (U09.9), i den offentligt drivna primärvården och 2 379 patienter hade fått koden i den specialiserade vården.


Socialstyrelsen har publicerat en rapport. Statistiken om postcovid i primärvården har Socialstyrelsen tagit fram genom en särskild insamling från regionerna. Den avser antalet läkarbesök och antalet patienter med olika ICD-10-koder för symtom eller besvär efter covid-19, till och med den 31 mars 2021. Sannolikt förekommer en viss dubbelräkning för patienter som fått en postcovid-diagnos i primärvården och sedan remitterats till specialistvård.


Av patienterna med postcovid i primärvården var 3 986 kvinnor, vilket motsvarar 65 procent. I den specialiserade vården var det istället en jämnare fördelning, med en liten övervikt för män. I primärvården var bara en procent under 18 års ålder och sex procent 70 år eller äldre. I den specialiserade vården utgjorde de yngre och äldre klart större andelar, fem respektive 26 procent. Bland männen var en större andel av postcovid-patienterna 70 år eller äldre än bland kvinnorna. Det gäller både i primärvården och den specialiserade vården.

Postcovid hos unga män

Socialstyrelsens sammanställning har endast en grov indelning i åldersintervall. 


Exempel för pojkar och unga män enligt tabellen så har än så länge 47 personer diagnostiserats med postcovid i offentlig primärvård och 55 personer behandlats för postcovid den specialiseraxde vården fram till mars 2021. Sannolikt förekommer viss dubbelräkning av patienter.


Dessa patienter omfattar troligtvis enbart de som insjuknade i de ursprungliga varianterna av viruset under 2020.

Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom

Ett ovanligt men allvarligt hyperinflammatoriskt tillstånd som kan uppstå i samband med covid-19 är multisystemiskt inflammatoriskt syndrom. De fall som finns dokumenterade internationellt har i huvudsak drabbat barn och fått namnet MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children) eller PIMS (Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome). Det förekommer också att liknande tillstånd drabbat vuxna. Kod för detta tillstånd är U10.9, Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med covid-19. Denna kod kan användas som huvuddiagnos och tillsammans med koder för pågående covid-19 eller kod för postinfektiöst tillstånd efter covid-19 (postcovid).