Mutationer och allvarlighetsgrad

Allvarlighet Covid-19 och dess mutationer

Olika mutationer av Covid-19 

Enligt WHO finns det nu fem stycken Variant of Concern (VOC):

 • Alfa, upptäcktes i United Kingdom

 • Beta, upptäcktes i South Africa
 • Delta, upptäcktes i India
 • Gamma, upptäcktes i Brazil
 • Omikron, upptäktes i South Africa


Utöver dessa fem mutationer, som klassas som "Variant of Concern" av WHO, finns ytterligare ett antal mutationer av Covid-19 som har fått en annan klassning, se WHOs hemsida.


I sverige blev Alfa den som dominerade smittspridningen våren 2021, för att sedan tas över av Delta hösten 2021. I början av året 2022 blev Omikron den dominerande mutationen, se Folkhälsomyndigheten statistik.

Dödlighet per åldersgrupp och underliggande sjukdomar fram till idag 

De som avlidit i/med covid-19 i Sverige har i genomsnitt varit cirka 83 år och har i mycket stor utsträckning haft underliggande sjukdomar. För personer som inte är i riskgrupp är covid-19 oftast inte en allvarlig sjukdom. För barn är sjukdomen ännu mildare och dödligheten lägre än vid influensa. Se Socialstyrelsens statistik.

Majoriteten av de personer som dött i covid‑19 hade två eller flera av de sjukdomsgrupper som kan bidra till svårare symtom.


Sjukdomsgrupperna grundar sig på registrerade diagnoskoder från specialistvården 2015‑2021, samt från uthämtade läkemedel på svenska apotek under år 2019 och 2020.

Dödlighet av Covid-19 med ursprunglig variant och Alfa (2020/2021)

Generellt bedöms dödligheten i covid-19 för den som blir smittad bedöms ligga någonstans i intervallet 0.15 – 0.30 % i Europa, se Online Library. Det kallas Infection Fatality Rate (IFR).


Detta kan jämföras med Svininfluensan som år 2009 beräknades ha en genomsnittlig dödlighet bland infekterade (IFR) på 0,02%


Dödligheten hos barn verkar vara nära noll för Covid-19 (till skillnad från influensa) vilket också är betryggande och kommer att verka för att sänka IFR avsevärt skriver Centre for Evidence-Based Medicine; Oke J, Heneghan C. Global covid-19 case fatality rates, redan den 17 mar 2020 [uppdaterat 7 okt 2020].


Det är uppenbart att dödligheten är beroende på ålder för covid-19. Enligt British Medical Journal, var IFP för personer under 70 år vid utgången 2020 (dvs för de första varianterna av Covid-19), 0,05 %, vilket innebär för den del av befolkningen som är mindre sårbara för dödsfall, att det liknar IFP för influensa. De övergripande uppskattningarna för covid-19 är dock högre, på grund av den högre dödligheten bland äldre människor.


I bilden nedan visas den vanliga säsongsinfluensan i USA under de senaste 10 åren, sammanställt av CDC. Den genomsnittliga dödligheten för smittade (IFR) hamnar på 0,13 % 


I tabellen nedan som sammanställdes hösten 2021, är dödligheten efter infektion (IFR) för Covid-19 för den ursprungliga varianten och för Alfa, uppdelad per åldersgrupp för Sverige, se Läkartidningen.

Mäta överlevnad istället för dödlighet

Istället för  att mäta dödlighet för olika åldersgrupper går det också att mäta överlevnad. I en större forskningsstudie, från

Stanford University som publicerades i juli 2021, bedömdes dödligheten (IFR) för de yngre åldersgrupperna, utifrån internationella jämförelser. Om den istället uttrycks som överlevnad blir tabellen så här:

Alfa gav svårare covid-19, Omikron anses mild

Alfa kopplades till svårare covid-19 med sjukhusvistelse, jämfört med de varianter som fanns initialt, enligt svensk studie, september 2021.


Enligt ny forskning under 2022, beställd av Center of Disease Control and Prevention, som har jämfört pågående utbrott av Delta och Omikron mellan 30 november 2021 och 1 januari 2022, så visar det sig att under en period med blandad Delta- och Omikroninfektioner, var Omikroninfektion associerad med avsevärt minskad risk för allvarligt sjukdomsförlopp och hade betydligt kortare sjukhusvistelse.


 • Av de som infekterats med Delta behövde 1,3 % sjukhusvård, jämfört med de som infekterats med Omikron där bara 0,5% behövde sjukhusvård.
 • Av de som behövde sjukhusvård med Delta respektive Omikron, var det bara en fjärdedel så många som hamnade på IVA med Omikron jämfört med Delta.

 • Av de som behövde sjukhusvård med Delta respektive Omikron, så var dödsfallen för Omikron mindre än en tiondel jämfört med de som hade Delta.

 • Vid jämförelse av antal dagar på sjukhus så låg patienter 70% kortare tid på sjukhus med Omikron jämfört med Delta.

 • Studien visar att Omikron var mildare både för vaccinerade, ovaccinerade, de med tidigare infektion och de med ej tidigare infektion, dvs för alla grupper visade sig Omikron vara mildare.
 • Studien visar också tydligt att vaccinets effekt minskade rejält för de som smittades med Omikron jämfört med Delta. Dvs det smittades många fler vaccinerade med Omikron jämfört med Delta, vilket innebär att vaccinet fortfarande skyddar mot Delta, men skyddar inte alls lika bra mot Omikron.

Jämförelse mellan Omikron och årlig influensa

Utifrån fakta om dödligheten för Delta (IFR) och den forskning som nu visar på markant lägre grad av svår sjukdom och sjukhusvistelse för Omikron kan slutsatser dras om vilken dödlighet (IFR) som Omikron kommer att landa på. 


Om Omicron är 99 procent mindre dödligt än Delta, tyder det på att den nuvarande IFR kan vara så låg som 0,0025 procent, även om experter säger att detta är osannolikt. Istället uppskattar Washington-modelleringen att siffran faktiskt ligger i området 0,07%, enligt en artikel i Daily Mail


Tar man i beaktande att Covid-19 med dess varianter har slagit hårdast mot äldre i de i riskgrupp med underliggande sjukdom, jämfört med vad en vanlig influensa gör, så går det att konstatera att risken för den yngre och friska befolkningen är mycket liten avseende allvarlig sjukdom och död. Redan IFR för den allvarligare Alfavarianten var bara 0,004% i åldersgruppen 0-34 år enligt tabell från läkartidiningen ovan och Omikron har ännu lägre IFR. 


The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), en oberoende forskningsorganisation för sjukvård, baserad vid University of Washington School of Medicine, har kommit fram till att Omikrons dödlighet, mätt i IFR, ligger på mellan 0,02 % till 0,07 % för alla åldrar sammanslaget, se tabell nedan. 

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Allvarlig sjukdom och död

Graferna nedan är hämtade från Svenska intensivvårdsregistret. Svenska Intensivvårdsregistret får data inrapporterat om de fall av COVID-19 som hamnar på svenska intensivvårdsavdelningar. 


Diagrammet nedan visar antalet intensivvårdstillfällen med COVID-19 fördelat på ålder och kön. Observera att antalet patienter skiljer sig från antalet vårdtillfällen eftersom en del patienter överflyttats från en intensivvårdsavdelning till en annan och då blir varje patient registrerad på flera vårdtillfällen. Perioden för grafen är från pandemins början, mars 2020 till januari 2022.


Totalt är det 11481 vårdtillfällen, och därmed lite färre personer i antal räknat, som har vårdats på IVA i Sverige med Covid-19 under pandemin hittills.  

Ur statisktiken på intensivvårdsregistret går det att utläsa följande för perioden mars 2020 till januari 2022:


 • Totalt var under perioden 994 vårdtillfällen för personer under 40 år 
 • Totalt var under perioden 1243 vårdtillfällen för personer mellan 40-50 år 
 • Totalt var under perioden 2510 vårdtillfällen för personer mellan 50-60 år
 • Totalt var under perioden 6743 vårdtillfällen för personer över 60 år 


Avlidna på IVA

 • 1787 stycken vårdtillfällen slutade med att patienten avled
 • 146 vårdtillfällen av de som avled var patienter utan underliggande sjukdom
 • I åldergruppen under 40 år var 41 vårdtillfällen kopplade till att patienten avled varav 12 vårdtillfällen var patienter utan underliggande sjukdom 

Stor skillnad på allvarlighetsgrad i olika åldersgrupper

Att covid-19 slår hårt mot äldre och riskgrupp blev känt tidigt. I Svenska intensivvårdsregistret går det att söka fram information om hur många som har vårdats på IVA med covid-19, om de hade underliggande sjukdom, vad de vårdades för och vårdresultatet mm, uppdelat på olika åldersgrupper.


Nedan är exempel på vårdtillfällen för pojkar och unga män i åldersgruppen 10-19 år, utan underliggande sjukdomar, som vårdats på på IVA med covid-19 sedan pandemins start till och med januari 2022. Observera att registret visar antal vårdtillfällen och inte antal personer. En del patienter flyttas mellan olika intensivvårdsavdelningar under tiden de vårdas och ger då upphov till mer än ett vårdtillfälle i diagrammet.


Observera också att valt utsnitt av registret visar vårdtillfällen MED covid-på IVA, men för alla åtgärder, dvs det är inte säkert att alla vårdtillfällen gällde behandling av det respiratoriska systemet, utan vårdtillfällena omfattar även behandling av det cirkulatoriska systemet, Gastro-intestinala systemet, Njurar, Nervsystemet, Farmakologisk behandling och övrig behandling.

För pojkar och unga män i åldersgruppen 10-19 år utan underliggande sjukdom har det varit totalt 21 vårdtillfällen på IVA med covid under hela pandemin.


Uppdelat per år i samma åldersgrupp och kön är fördelningen:


 • 10 vårdtillfällen under 2020, då de ursprungliga varianterna av covid-19 dominerade.
 • 6 vårdtillfällen under 2021, alla på våren då alfa dominerade. Inget vårdtillfälle på hösten då delta dominerade.
 • 5 vårdtillfällen hittills under 2022, då Omikron har dominerat.


Under 2021 var inget vårdtillfälle från juli till december. Möjligen kan det förklaras av att vaccinbokningen öppnade för 18 åringar under sommaren 2021 och för 16-17 åringar strax därefter. Även 12-15 åringar kunde boka sina första tider för vaccination under hösten. 

 •  

Årlig dödlighet och överdödlighet

Under 2000-talet har ungefär 92 000 personer dött om året, enligt SCB. Undantaget är 2020 då omkring 98 000 dog – en tydlig överdödlighet som kan kopplas till pandemin. Ungefär 60 procent av dödsfallen i covid-19 inträffade under första halvåret och resterande 40 under andra halvan. Hög ålder var den största riskfaktorn, enligt Socialstyrelsen. Nio av tio som dog i sjukdomen var över 70 år. 


När 2021 års siffror nu sammanställs så är vi åter på förpandemiska nivåer, enligt befolkningsstatistiker på SCB. År 2021 ser enligt SCB ut att landa på cirka 92 000 dödfall, vilket är i nivå med 2017 eller 2018 års siffror. Faktum är att exempelvis juni 2021 var den junimånad med den lägsta dödligheten under hela 2000-talet.


När man tittar tillbaka på siffrorna under hela pandemin konstaterar SCB:s Tomas Johansson att för befolkningen under 65 år syns knappt någon överdödlighet alls bland kvinnor, och i mycket liten grad bland män, och då framför allt bland 50-plussare. Yngre personer har dött i pandemin, ja, men antalet i dessa åldersgrupper är snarast ett statistiskt brus.


Hur allvarligt är då hotet från Omikron? Kommer vi se överdödlighet under 2022? Mycket tyder på att denna variant är mindre allvarlig än de tidigare.